Železniční systém Unie po zavedení IV. železničního balíčku

Velmi často se setkávám s různými stížnostmi na to, jak je dnes všechno na železnici složité, přebyrokratizované atd. Tyto názory ale plynou většinou z neznalosti či nepochopení problematiky, která sice opravdu je rozsáhlá, ale liberalizované železniční prostředí prostě nejde nastavit jedním předpisem a nechat jej volně a neřízeně fungovat.

Na následujících podstránkách Vám tedy nabízím malou (a snad srozumitelnou) exkurzi do některých zákoutí soudobého železničního systému s cílem ukázat Vám, že to, co vypadá na první pohled složitě, neproniknutelně a nelogicky, takové často ve skutečnosti vůbec není.

Národní (NVR) a Evropský (EVR) registr železničních vozidel!!! Tato stránka není ve finální podobě a bude postupně doplněna !!!


Podobně, jako bylo v roce 2022 velkým tématem rozšíření ECM i na ostatní vozidla než pouze nákladní vozy, bude v roce 2024 velkým tématem faktický zánik národního registru vozidel (NVR) a přechod na centrální Evropský registr vozidel (EVR), který proběhne v prvním pololetí roku 2024. Od vyhlášeného „Dne D“ už při potřebě změn v registru nebudou mít žadatelé jinou možnost, než sami o změny žádat v prostředí EVR a registrační data už nebudou vedena českým Drážním úřadem, ale Evropskou železniční agenturou (ERA).

Podrobné informace k této velké změně postupně doplním na tuto stránku, pokud Vás však téma už nyní zajímá, doporučuji mrknout alespoň na slidy 13 až 16 prezentace ze setkání s dopravci 2022.

Už nyní ale doporučuji ověřit si stav registrace Vašich vozidel, a to zejména jejich oblasti použití (tj. výčtu zemí, kam vozidlo „smí“) v případech, kdy jste v posledních měsících žádali o rozšíření oblasti použití i na jiné státy než ČR (přes One-Stop-Shop), ale nenahlásili jste výsledek procesu Drážnímu úřadu dle § 43 odst. 3 Zákona o dráhách. Je totiž velmi důležité, aby před „Dnem D“, kdy budou data z českého národního registru (NVR) přenesena do EVR, odpovídaly záznamy o každém vozidle realitě. Protože jinak budou tyto údaje chybné i v Evropském registru a Vám přibude další zbytečná práce s jejich opravou.

Jak změnit registrační údaje vozidla v národním registru vozidel?

Každé železniční vozidlo v EU je registrováno právě jedním registračním úřadem (RE), který je také jako jediný oprávněn tyto registrační údaje měnit. V případě vozidel registrovaných v České republice (tedy s číslicí 54 na 3. a 4. pozici ve 12-ti místném označení) je a až do roku 2024, kdy i Česká republika přejde na evropský registr EVR, také zůstane Drážní úřad.

V případě potřeby změny jakýchkoliv registračních údajů vozidel registrovaných u českého Drážního úřadu se toto řeší prostým podáním žádosti formou Standardního registračního formuláře (SRF) Drážnímu úřadu. Stejným způsobem se řeší změny registračních údajů vozidel registrovaných v jiných zemích EU, které doposud nepřešly na používání EVR, vždy na registračním úřadě dané země, kde je konkrétní vozidlo registrováno.

Postup je jednoduchý – vyplňte SRF s uvedením vozidla či vozidel, kterých se změna týká, včetně uvedení např. nově požadovaného vlastníka, držitele a/nebo ECM pro toto vozidlo či vozidla (pokud je vozidel více, vyplňuje se k SRF také příloha s výčtem vozidel ve druhé záložce xls souboru registračního formuláře). Formulář SRF, včetně metodického pokynu a vyplněného vzorového SRF pro změnu ECM, si můžete stáhnout zde.

Nedílnou součástí žádosti mohou být i další dokumenty, prokazující Vaši oprávněnost o změnu žádat. Např. v případě změny ECM je to doložení úředně ověřené kopie smlouvy mezi držitelem vozidla a ECM o tom, že tento bere na vědomí skutečnost, že je k těmto ... vozidlům ode dne ... subjektem odpovědným za údržbu (ECM). V případě osobního doručení žádosti o změnu ECM na Drážní úřad je po domluvě s konkrétním zpracovatelem možné přinést originál této smlouvy k tzv. „vidímaci“, která vlastně nahrazuje úředně ověřenou kopii. Jinak lze žádost poslat Drážnímu úřadu datovou schránkou, stejně jako je to u jakékoliv jiné žádosti.

Pokud je předmětem změny ECM více vozidel různých trakcí/kategorií, je vhodné rozdělit vozidla do samostatných žádostí zvlášť pro elektrické lokomotivy (jednotky), motorové lokomotivy a vozy (jednotky), osobní vozy, nákladní vozy, speciální vozidla. Každou takovou žádost totiž řeší jiný zpracovatel.

Na závěr procedury je nutné myslet také na skutečnost, že jakákoliv změna v registru NVR je v souladu se zákonem o správních poplatcích zpoplatněna částkou 1000,- Kč za každé změnou dotčené vozidlo, přičemž nezáleží na tom, kolik údajů se pro jednotlivé vozidlo v registru mění. Pokud měníte registraci pouze u jednoho nebo menšího množství vozidel, je pro urychlení procesu vhodné k žádosti o změnu registrace přidat kolkové známky v adekvátní hodnotě. Pokud tak neučiníte, budete následně Drážním úřadem vyzváni k zaplacení správního poplatku oficiální výzvou, čímž se ale proces zpracování žádosti prodlužuje.

Při změnách registračních údajů vozidel mějte vždy na paměti, že dokud nedostanete od Drážního úřadu potvrzení o tom, že změna byla skutečně provedena, není tato změna platá. Tedy opravdu nestačí, když má např. držitel podepsanou smlouvu s firmou ..., že tato zajišťuje vozidlu ECM, ale opravdu musí být tato změna zanesena do registru. Pokud by totiž bylo (kdykoliv) na dráze celostátní nebo regionální zastiženo v provozu vozidlo bez certifikovaného ECM v registru (výjimkou jsou např. vozidla registrovaná jako historická nebo vozidla provozovaná mimo dráhu celostátní a regionální), hrozí dopravci, který takové vozidlo použil, pokuta až 10 mil. Kč.
Pokutováno může být také nenahlášení (jakýchkoliv) změn registračních údajů vozidla, které musí být Drážnímu úřadu oznámeny (resp. být požádáno o jejich změnu v registru) do 15 dnů od nastání změny – tj. např. od data účinnosti smlouvy o zajišťování ECM.Poslední aktualizace textu: 13. 7. 2023