Příběh plánované vlakové zastávky na severu Kojetína


Ilustrační obrázek plánované zastávky v Kojetíně
Ilustrační obrázek plánované zastávky v Kojetíně
Foto: Rosťa Kolmačka & Radek Papež

O vybudování vlakové zastávky v lokalitě Sever se uvažovalo už na přelomu 70. a 80. let minulého století, kdy se z původně okrajové části Kojetína stala výstavbou sídliště oblast, do které se postupně soustředila třetina obyvatel města.
Protože však v roce 1981 došlo k zastavení osobní dopravy na sídlištěm procházející tovačovské trati, nebyla výstavba zastávky realizována.

První nám známý písemný záznam o vhodnosti postavení vlakové zastávky v lokalitě Sever pak pochází ze srpna 1994, kdy divize dopravní cesty Českých drah zpracovávala pro divizi obchodně-přepravní studii aktuálního stavu trati Kojetín – Tovačov před plánovaným znovuobnovením osobní dopravy, ke kterému mělo dojít v roce 1995. Přestože tehdy chyběl jak k obnovení osobní dopravy na trati, tak pravděpodobně i k výstavbě zastávky „Kojetín-sever“ již jen krůček, i tentokráte z realizace sešlo.

V tuto chvíli, cca 5 let před rozsáhlou modernizací hlavní trati mezi Přerovem a Brnem na dvoukolejný koridor pro rychlost až 200 km/h (první tohoto typu v ČR), máme před sebou zřejmě poslední možnost realizaci vlakové zastávky relativně „snadno“ prosadit. Cenu vlastní zastávky totiž velmi prodražují nezbytné úpravy v zabezpečovacím zařízení dráhy – zatímco náklady na stavbu samotné zastávky se pohybují v řádech statisíců, úpravy zabezpečovacího zařízení (posuny návěstidel, úpravy spínacích obvodů železničních přejezdů) by stály několik miliónů korun. Protože se však v rámci zmíněné rekonstrukce tahu Brno – Přerov bude na celé trati (tedy i ve stanici Kojetín a přilehlých úsecích ve směru na Kroměříž a Tovačov) budovat zcela nové zabezpečovací zařízení, je možné jej rovnou navrhnout tak, aby se se zastávkou „sever“ počítalo. Tímto se náklady na výstavbu samotné zastávky sníží na minimum.
Dalším důvodem, proč výstavbu zastávky prosadit právě teď, je pozvolna se blížící konec těžby štěrku na Skašově (hovoří se o pěti až sedmi letech). Pokud by vlaky se štěrkem přestaly po tovačovské trati jezdit a nenašlo by se jiné efektivní využití trati, může se stát, že za několik let už přes lokalitu Sever ani nepovedou koleje…

Předpoklady pro výstavbu zastávky

Z téměř 7000 obyvatel města Kojetín jich přibližně třetina bydlí v lokalitě sídliště Sever, která je ale cca 1 až 1,5 km pěší chůze vzdálena od stávající železniční stanice Kojetín. Od okrajových částí na severu města pak je vlakové nádraží na opačném konci města vzdáleno více než 2 km chůze.
Tato oblast s přibližně dvěma tisíci obyvateli v sobě bezesporu ukrývá přepravní potenciál, který ale není obsluhován žádným druhem hromadné dopravy (není zde ani zastávka autobusu). Obyvatelé této oblasti proto většinou jezdí vlastními automobily, pouze malá část jich při potřebě přepravy dochází na vzdálené vlakové nádraží či autobusové zastávky v centru města.

Kolem lokality Sever procházející regionální dráha Kojetín – Tovačov, na které je od roku 1981 zastavena pravidelná osobní doprava a velmi slabá je v současnosti i doprava nákladní, se tak přímo vybízí k vybudování vlakové zastávky, která by byla vzdálena jen několik desítek metrů od centra sídliště s největším počtem obyvatel na metr čtvereční v celém městě. Pro vybudování zastávky je zde v km 1,960 – 1,980 trati Kojetín – Tovačov dokonce ideální místo, kde by se dala zastávka vybudovat v přehledném přímém úseku trati téměř bez nutnosti terénních úprav a s možností snadného napojení na elektrickou rozvodnou síť města (pro osvětlení zastávky) a síť pozemních komunikací (nutná výstavba pouhých 80 metrů chodníku).

Jestliže možnosti výstavby zastávky v minulosti zůstaly nenaplněny z důvodu neprovozování osobní dopravy na trati Kojetín – Tovačov, dnes je situace odlišná a zastávka může být obsluhována a mít smysl i bez obnovení osobní dopravy na zbytku trati do Tovačova (to je v současné době nereálné).
Zastávku by totiž obsluhovaly motorové vlaky, které do Kojetína přijíždí od Kroměříže a Valašského Meziříčí, končí zde svou jízdu a následně se vrací zpět. V minulosti byly tyto vlaky, a to především v dopravních špičkách, tvořeny klasickými soupravami s vozy a lokomotivou, které by v případě jízdy na tovačovskou trať musely dojet až do Tovačova, kde by mohla lokomotiva vozy objet. Podobná situace byla i mimo přepravní špičky, kdy spoje na valašskomeziříčské trati zajišťovaly jednosměrné soupravy tvořené motorovým vozem s vlečnými vozy.
V poslední době však od Kroměříže do Kojetína přijíždí stále více spojů zajišťovaných obousměrnými tzv. „vratnými soupravami“ (především „Regionovy“ řady 814, někdy též sólo motorové vozy 810 a 842), pro které by nebyla zajížďka na kojetínskou zastávku a zpět vůbec žádným problémem!
Dle současných předpokladů by měl i v budoucnu počet spojů zajišťovaných „vratnými soupravami“ narůstat.
Z uvedeného tedy pro plánovanou zastávku v Kojetíně vyplývá jeden zásadní fakt - pro obsluhu zastávky nebude třeba vypravovat žádné nové spoje ani jakkoli zasahovat do stávající taktové vozby na trati Kojetín – Valašské Meziříčí! Pouze se u již zavedených spojů prodlouží jízda o 2 km z kojetínského nádraží na zastávku a zpět, což z provozního hlediska není (dle slov zástupců ČD, a.s. KC-OD Zlín) vůbec žádný problém a kromě ceny projetého paliva a poplatku za použití dopravní cesty tím dopravci nevznikají žádné další náklady.

Za předpokladu provázání přípojů ve stanici Kojetín mezi vlaky na trati Brno - Přerov a Valašské Meziříčí – „Kojetín-sever“ by se vybudováním zastávky otevřela obyvatelům severní části Kojetína možnost snadného a pohodlného cestování do Brna, Přerova, Olomouce, Ostravy, Kroměříže a dalších po železnici dostupných měst, a to buďto přímo (směr Kroměříž), nebo s jediným přestupem na kojetínském nádraží. Tímto se obyvatelům severní části Kojetína významně zkvalitní možnost dojíždění do zaměstnání či cestování obecně a zvýší se též atraktivita této oblasti. V případě vybudování zastávky a zajištění její kvalitní dopravní obsluhy lze na tomto místě postupně očekávat i významný příliv nových cestujících na železnici, což by bylo přínosné i pro samotného dopravce. Význam zastávky by v budoucnu mohl ještě více vzrůst, pokud se až do Kojetína rozšíří integrovaný dopravní systém Olomouckého (příp. i Zlínského) kraje.

Dosud podniknuté kroky k realizaci zastávky

- únor 2008 – Ke dni 11.8.2007 nově vzniklé občanské sdružení Kroměřížská dráha (KMD) začíná na základě četných žádostí místních obyvatel (tlumočených členům KMD především ve zvláštních vlacích, které v roce 2007 KMD pořádala na trati Kojetín - Tovačov) s novým prosazováním výstavby už dříve plánované zastávky „Kojetín-sever“, pro jejíž realizaci jsou v současnosti lepší podmínky díky blížící se rekonstrukci trati Brno – Přerov a nasazování „vratných“ souprav na vlaky mezi Kojetínem a Valašským Meziříčím. Jednání s vedením města Kojetína se za KMD ujímá Rostislav Kolmačka, jediný člen KMD bydlící přímo v Kojetíně, styk s odpovědnými pracovníky ČD, a.s. zajišťuje Ing. Martin Šůstal, předseda občanského sdužení. Ostatní členové KMD vypomáhají dle potřeby.

- 27. března 2008 – Při setkání zástupců Mikroregionu Střední Haná v Kojetíně představují zástupci KMD starostům měst a obcí (nejen) při trati Kojetín – Tovačov myšlenku výhledového provozování víkendových historických vlaků mezi Kojetínem a Tovačovem o letních sezónách a staronovou myšlenku výstavby zastávky „Kojetín-sever“ pro běžnou dopravu. Přítomní představitelé ČD KC-OD Zlín a ČD KC-OD Olomouc potvrzují, že obě myšlenky je možné realizovat, ale nepůjde to bez výrazného zájmu a spoluúčasti měst na výstavbě či opravách zastávek.
Starostové (především) Kojetína, Tovačova, Uhřičic i Lobodic tvrdí, že se jim myšlenky líbí a budou je podporovat; dalším jednáním v jejich realizaci je pověřen místostarosta Kojetína a předseda Mikroregionu Střední Haná, Ing. Šírek.

- 19. května 2008 – Na kojetínské radnici se schází Ing. Šírek, vrchní přednosta SDC Olomouc, zástupci KMD a ČD KC-OD Zlín a Olomouc, aby se dohodli na prvních krocích směřujících k naplnění myšlenek přípravy tovačovské trati pro sezónní provoz historických vlaků a výstavby zastávky „Kojetín-sever“. Dle slov vrchního přednosty SDC je pro jakýkoliv pravidelnější (tedy i sezónní) provoz na trati nezbytné provést obnovu nástupišť a vhodné upravit zabezpečovací zařízení trati. Totéž pak v podstatě i pro zastávku „sever“. Ovšem SDC toto nemůže prioritně financovat vzhledem k mnoha jiným a důležitějším investicím.
Výsledkem jednání bylo především doporučení SDC nechat vypracovat (na náklady měst či mikroregionu) studie k oběma investičním akcím.

- 13. prosince 2008 – KMD spouští na stránkách trati Kojetín – Tovačov (www.prototypy.cz/tovacovka) jednoduchou anketu, zda veřejnost o vlakovou zastávku na severu Kojetína stojí. Do konce března 2009, kdy byla anketa ukončena, se v ní vyjádřilo celkem 56 lidí PRO, 3 SPÍŠE PRO a 1 člověk PROTI.

- 20. ledna 2009 – Setkání zástupců města Kojetína, ČD KC-OD Olomouc, KMD a olomoucké projekční firmy Moravia Consult, která by měla zpracovávat studii ke kojetínské zastávce. Původně zde měl být i zástupce města Tovačova kvůli předběžnému dohodnutí studie, která by definovala alespoň nejnutnější úpravy trati pro umožnění nostalgického sezónního provozu vlaků do Tovačova. Město Tovačov ale vzkázalo, že si nemůže dovolit do železnice cokoliv investovat (bez dalšího rozvedení). Myšlenka sezónního provozu na tovačovské trati se tedy (snad ne navždy) opouští a nadále se řeší pouze zastávka v Kojetíně.
Setkání uvedl zástupce ČD KC-OD Olomouc slovy, že už v minulosti KC obdrželo několik žádostí z řad obyvatel na vybudování zastávky „sever“. Ing. Šírek se za město Kojetín vyjádřil tak, že město sice o zastávku stojí, ale nemůže se podílet na financování jejího vzniku, na vypracování studie pak pouze v omezené míře. KMD navrhla sestavení žádosti o dotaci na vypracování studie ze SFDI (Státního fondu dopravní infrastruktury).

- 2. února 2009 – Firma Moravia Consult dodává předběžnou cenovou kalkulaci na vypracování studie k zastávce. KMD dokončuje návrh žádosti pro SFDI, kterou je nutné odeslat nejpozději 5. února.

- 4. února 2009 – Město Kojetín odesílá na SFDI žádost o dotaci na vypracování studie k vlakové zastávce „Kojetín - sever“.

- 26. března 2009 – SFDI ve svém usnesení č. 734 o podpoře projektových činností v oblasti dopravních staveb pro rok 2009 schválilo přidělení dotace na vypracování studie k zastávce „Kojetín-sever“ ve výši 63.000,-Kč.

- 12. srpna 2009 – Rada města Kojetín neschválila návrh smlouvy o dílo na vypracování projektové studie „Výstavba železniční zastávky Kojetín-sever“ mezi objednavatelem: Město Kojetín a zhotovitelem: Moravia Consult a.s., a to (údajně) kvůli varování finančního auditora, že jde o nakládání s financemi a majetkem, který nepatří městu (?). Rada města také konstatovala, že výstavba zastávky není prioritou, kterou by se mělo město v době razantního propadu daňových příjmů zabývat.

- říjen 2009 – Ing. Šírek se souhlasem rady města přijímá návrh KMD pokusit se najít řešení, jak by mohla být zastávka zřízena bez finanční spoluúčasti města (pozn. většina v poslední době v ČR postavených vlakových zastávek byla plně financována ze SFDI) a ujistil KMD o plné podpoře myšlenky zřízení zastávky, pokud tím nebude zatížen rozpočet města.

- listopad 2009 – Obyvatelé lokality Sever navrhují sepsání petice, není ovšem jasné, komu ji adresovat (dopravcem vlaků by byly ČD, investorem a budoucím majitelem zastávky může být prakticky pouze SŽDC a provoz vlaků musí financovat Olomoucký kraj). KMD připravuje veřejnou anketu k vlakové zastávce „Kojetín - sever“, která v této části města proběhne v prosinci zřejmě současně s peticí, která by se mohla pokusit podpořit žádost města o návrh možností řešení zřízení zastávky u vedení ČD, a.s.

- prosinec 2009 – Na sídlišti Sever a v jeho blízkém okolí proběhla anketa k vlakové zastávce „Kojetín - sever“. Z celkem 1500 rozdistribuovaných anketních lístků se jich do sběrných míst v prodejně ALBERT a na vlakovém nádraží vrátilo celkem 407.

Na jednotlivé otázky ze dvou dotazovaných okruhů se obyvatelé „severu“ vyjádřili takto:
     - jsem rozhdně PRO zřízení zastávky - 386 odpovědí
     - jsem rozhdně PROTI zřízení zastávky - 13 odpovědí
     - nezáleží mi na zřízení zastávky - 8 odpovědí
V případě existence zastávky bych ji:
     - využíval(a) k pravidelnému dojíždění (téměř denně) - 176 odpovědí
     - využíval(a) k nepravidelnému dojíždění (několikrát týdně) - 68 odpovědí
     - využíval(a) k příležitostnému dojíždění (několikrát měsíčně) - 137 odpovědí
     - nevyužíval(a) bych zastávku (dojdu si na stávající nádraží) - 15 odpovědí
     - nevyužíval(a) bych zastávku, železnici k životu nepotřebuji - 4 odpovědi

Kromě ankety byly po domech sbírány také podpisy pod petici za vznik zastávky, kterých se podařilo nashromáždit 300, což je ale poměrně málo (řadu obyvatel se v předvánočním čase, kdy petice probíhala, nepodařilo zastihnout doma).

- rok 2010 – Ve volebním roce 2010 se členům Kroměřížské dráhy, o.s. nedařilo jakékoliv prosazení výstavby zastávky či alespoň protlačit jednání o ní na některé Zastupitelstvo nebo jednání Rady města Kojetína. Při komunálních volbách si sice některé z kandidujících stran zařadily prosazení výstavby zastávky do svých programů, žádná z těchto stran ale ve volbách nezískala dostatečně silné postavení pro to, aby mohla záležitosti kolem uvažované zastávky jakkoliv popotlačit kupředu.

- červen 2011 – Na červnovém jednání Zastupitelstva města Kojetína bylo dohodnuto, že se jednání o osudu zastávky „Kojetín - sever“ na jeden až dva roky přeruší vzhledem k současnému silně protiželezničnímu postoji státu a SŽDC, kdy řada i významnějších tratí bojuje o svou existenci a jakýkoliv rozvoj sítě není "tématem dne"...

- prosinec 2012 – Na Kroměřížskou dráhu, o.s. se obrací osoby z vedení SŽDC, s.o. s dotazem na aktuální stav situace kolem zastávky. SŽDC se totiž hodlá více zaměřit na budování nových zastávek (tam, kde mají opodstatnění) a opravy či přemísťování stávajících zastávek a existuje reálná možnost zahrnout i zastávku „Kojetín - sever“ do plánu investic na rok 2014 či 2015 - samozřejmě ale za předpokladu, že město Kojetín bude o zastávku stát.

- březen 2013 – Členové Kroměřížské dráhy, o.s. připravili materiál, kde shrnují aktuální situaci kolem zastávky „Kojetín - sever“, včetně možného výhledu do budoucna v kontextu návazností na spoje přilehlých tratí v Kojetíně. Materiál byl následně předložen k projednání Radě města Kojetína konané dne 13.3.2013 a následně i na Zastupitelstvo města, které se konalo 26.3.2013. Materiál si můžete na tomto odkazu prohlédnout i Vy. Záměr byl Radou i Zastupitelstvem města schválen, dalším krokem k realizaci zastávky by tedy mělo být zadání vypracování studie, která zodpoví základní otázky jako: kde přesně by měla zastávka stát, jaké bude nutné provést úpravy na zabezpečovacím zařízení dráhy, kolik Kč bude zastávka stát a zda vůbec bude mít její realizace opodstatnění.