Komunitní centrum Dobřichov

Vybudování Komunitního centra v Dobřichově je aktuálně probíhajícím projektem, spolufinancovaným v rámci IROP - CLLD MAS Podlipansko


Stručný popis projektu – anotace

Cílem projektu je rekonstrukce bývalé budovy fary pro účely vytvoření zázemí pro komunitní centrum, ve kterém budou realizovány komunitní aktivity pro zástupce cílových skupin. Smyslem je rozšíření a zkvalitnění stávajících aktivit farnosti a rozvoj komunitní sociální práce v Dobřichově a blízkém okolí.

Co je cílem

Hlavním cílem projektu je podpora komunity, její rozvoj, rozvoj aktivit a také začleňování sociálně vyloučených osob nebo osob ohrožených sociálním vyloučením z okolí. Každý člověk v tíživé osobní, sociální situaci najde v našem společenství prostor pro další rozvoj. Důležitý je návrat do společnosti, na trh práce. Nezaměřujeme se na aktivní poskytování sociálních služeb, ale především na aktivity vedoucí k vytváření kruhu podpory, bazálních sociálních kontaktů a sociálně aktivizačních aktivit. Díky projektu bude vybudováno zázemí komunitního centra ve 2. NP budovy bývalé fary.

Jaké změny v důsledku projektu očekáváme

Smyslem projektu je systematická práce se všemi věkovými skupinami tak, aby byl kladen důraz na prevenci sociálního vyloučení. Cílovou skupinu z hlediska projektu a komunitních aktivit představuji hlavně osoby ohrožené sociálním vyloučením, lidé již sociálně vyloučení a lidé se zdravotním postižením. Jde nám o děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením, rodiny v tíživé sociální situaci. Pro tyto skupiny již nyní probíhají nejrůznější aktivity, ale zájem je rozšířit je a nabídnout také ty, které jsme s ohledem na limity současných prostor nemohly nabízet.

Služby komunitního centra nejsou určeny pouze pro specifický okruh problémů, naopak jsou nastaveny tak, aby mohly zasahovat do mnoha oblastí lidského života, navazovaly na sebe a mohly plně uspokojit potřeby člověka, který je v komunitě chce využít.